Algemene voorwaarden

Indien u voor het eerst een bezoek brengt aan De Huid en Laserspecialist is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen ons bedrijf. Onderstaande informatie heeft betrekking op u als klant.

In deze voorwaarden wordt onder “De Huid en Laserspecialist” verstaan De Huid en Laserspecialist gevestigd te Arnhem, aan de Aletta Jacobsstraat 6, 6843 TD te Arnhem.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die De Huid en Laserspecialist opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door De Huid en Laserspecialist te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en De Huid en Laserspecialist.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval De Huid en Laserspecialist voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.8 Het intakeformulier wat u voorafgaande van uw eerste behandeling heeft gelezen en ondertekend maakt ook onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen De Huid en Laserspecialist en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan De Huid en Laserspecialist tot behandeling.

2.2 De Huid en Laserspecialist is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan De Huid en Laserspecialist door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van De Huid en Laserspecialist.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 De Huid en Laserspecialist kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

De cliënt dient De Huid en Laserspecialist tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

6 Betaling

6.1 Cliënt betaalt de behandeling contant of per pin voordat zij in behandeling gaat.

6.2 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van De Huid en Laserspecialist niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. De Huid en Laserspecialist is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De Huid en Laserspecialist is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.3 Bij betalingsachterstand is De Huid en Laserspecialist bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.4 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen De Huid en Laserspecialist indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij De Huid en Laserspecialist instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.5 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij De Huid en Laserspecialist af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal De Huid en Laserspecialist 50% van de behandeling in rekening brengen.

7.3 Afspraken dienen per telefoon / whatsapp of e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door De Huid en Laserspecialist is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wilt annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van de cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van De Huid en Laserspecialist, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van De Huid en Laserspecialist leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door De Huid en Laserspecialist afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien De Huid en Laserspecialist niet gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van De Huid en Laserspecialist beperkt tot het bedrag van de factuur. De Huid en Laserspecialist is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens De Huid en Laserspecialist.

8.2 De Huid en Laserspecialist kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 De Huid en Laserspecialist is niet aansprakelijk voor verbranding, huidbeschadiging, of welke huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).

8.4 De Huid en Laserspecialist is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).

8.5 Tatoeages, piercings, moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). De Huid en Laserspecialist is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.

8.6 De Huid en Laserspecialist heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De Huid en Laserspecialist zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. De Huid en Laserspecialist aanvaardt geen aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

8.7 De Huid en Laserspecialist is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op andere lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door De Huid en Laserspecialist, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 24 uur. De Huid en Laserspecialist en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Een klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht
Op de tussen De Huid en Laserspecialist en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging
12.1 De Huid en Laserspecialist behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

× Stuur een Whatsapp